Iedere geïnvesteerde Euro in MOVESMART levert ruim 4 Euro aan maatschappelijke waarde op!

MOVESMART.company heeft begin 2016 opdracht gegeven om een SROI-analyse te laten uitvoeren door Sinzer. Partijen zijn er trots op om de resultaten van deze analyse middels dit nieuwsbericht te delen. Sinzer en MOVESMART hebben elkaar gevonden vanwege een gedeelde visie en hetzelfde geloof op het gebied van sociale impact en maatschappelijk rendement. MOVESMART heeft ook gekozen voor de software van Sinzer om continu te kunnen monitoren en de metingen integraal onderdeel te laten zijn van het MOVESMART concept. Met als ultieme doel om niet alleen de sociale impact te meten maar ook de maatschappelijke opinie hieromtrent te beïnvloeden door regelmatig te communiceren rondom dit onderwerp.

MOVESMART. EATFRESH! MINDSWITCH?

In de analyse worden de toekomstige maatschappelijke effecten van MOVESMART op verschillende stakeholders (o.a. klanten, verzekeraars, werkgevers en overheid) in kaart gebracht . In de analyse is er onderscheid gemaakt tussen drie doelen van cliënten die gebruik maken van het MOVESMART. EATFRESH! MINDSWITCH? concept: de cliënt wil fitter worden (1), de cliënt wil afvallen of slanker worden (2) en/of de cliënt wil meer energie en minder stress (3). De meettermijn van deze SROI analyse is 5 jaar, terwijl de maatschappelijke effecten langer kunnen zijn dan deze meetperiode.

Om de sociale impact te meten is het goed om eerst het maatschappelijk probleem scherp te stellen. Veel Nederlanders hebben een ongezonde leefstijl (inactiviteit, ongezond voedingspatroon, slechte nachtrust en teveel stress) wat resulteert in gezondheidsklachten, futloosheid, stressklachten, diabetes en hart- en vaatziekten. Hoewel veel van deze mensen wel gezonder willen zijn, lukt het aanleren van gezond gedrag onvoldoende om daadwerkelijk een duurzame verandering teweeg te brengen, wat weer leidt tot frustraties en gevoelens van onvermogen.

Zorgwekkende maatschappelijke trend

In het kader van de analyse is ook de urgentie vanuit verschillende stakeholders onderzocht en beschreven. Voor cliënten (het individu), zorgverzekeraars, overheid en werkgevers is een ongezonde leefstijl en de gerelateerde gezondheidsproblemen een urgent groot probleem. De maatschappelijke trend is zorgwekkend te noemen en is in het rapport tevens cijfermatig onderbouwd.

Gefaseerde en onderbouwde aanpak is de oplossing

MOVESMART claimt de oplossing te bieden voor cliënten om gezonde gewoontes te realiseren. In een gefaseerde en onderbouwde aanpak ervaren klanten hoe dat werkt. Er wordt gestart met de MOVESMART.check waarmee de status van de cliënt in kaart wordt gebracht en wordt bepaald wat voor aanpak passend is. Eventueel wordt er advies gegeven over de verschillende leefstijlaspecten zodat de deelnemer een bewuste keuze kan maken over het vervolgtraject. Vervolgens worden met de MOVESMART.test de uitgangspunten (en de voortgang) op de leeftstijlthema’s die van toepassing zijn gemeten, waarna een coach de resultaten analyseert en met de cliënt samen een advies op maat en een plan van aanpak opstelt. MOVESMART biedt begeleiding om deelnemers aan te moedigen gezonde gewoontes vol te houden en tracht dit op een dusdanige manier te doen dat deelnemers er plezier aan kunnen beleven. Zo wordt positief gedrag bijvoorbeeld beloond door middel van het MOVESMART.credit beloningssysteem.
Sterke verbanden tussen verzuim enerzijds en fitheid, overgewicht en stress anderzijds.

Het MOVESMART. EATFRESH! MINDSWITCH? concept zorgt primair voor gezondere cliënten. Die worden fitter doordat ze meer bewegen. Ze krijgen een gezonder eetpatroon, gewicht en voldoen bovendien aan de eetregels over bijvoorbeeld groente en fruit. En cliënten hebben meer energie en ervaren minder stress en scoren beter op het gebied van vitaliteit.
De verwachting is dat dit uiteindelijk leidt tot meer kwalitatief goede levensjaren en een afname van zorgkosten. Voor werknemers en werkgevers heeft MOVESMART ook naar de secundaire effecten gekeken. Er zijn sterke verbanden tussen verzuim enerzijds en fitheid, overgewicht en stress anderzijds. Wanneer cliënten hun doelstelling behalen (en dus gezonder worden), is de verwachting dat zij minder verzuimen en hun arbeidsproductiviteit stijgt. Dit resulteert in een kostenbesparing voor de werkgever. Tertiair is het belang van de licentienemer meegenomen. De verwachting is dat de loyaliteit van leden jegens hun sportschool, sportclub of behandelpraktijk (bijvoorbeeld voor fysiotherapie) zal verhogen wanneer deze instellingen gebruik maken van MOVESMART om hun cliënten te begeleiden.

De centrale vraag die partijen in deze SROI-analyse hebben gesteld is:

Hoeveel maatschappelijke waarde creëert MOVESMART. EATFRESH! MINDSWITCH?
in de periode 2017 – 2021 en bij welke stakeholders komt welk deel van deze waarde terecht?

Voor alle stakeholders zijn de totale kosten (input) berekend en de effecten geïdentificeerd. Per effect is een waarderingsmethode geselecteerd, veelal met een monetaire waarde. Voor sommige effecten is er voor gekozen om geen monetaire waardering toe te passen. Deze effecten zijn ook niet meegenomen in de uiteindelijke SROI ratio maar worden als een kwalitatieve aanvulling beschouwd. Een belangrijk effect voor cliënten is bijvoorbeeld de verbetering van kwaliteit van leven. Hoewel dit effect niet is gekwantificeerd voor deze analyse, is het vanzelfsprekend dat dit een zeer belangrijk resultaat is voor deze stakeholder.

De SROI-analyse van MOVESMART resulteert in een SROI-ratio. Deze ratio wordt verkregen door de waarde van de investering (input) en de waarde van de effecten (outcomes) tegen elkaar af te zetten, met in achtneming van de impact claim per effect en de discontovoet voor de periode van vijf jaar. Voor MOVESMART resulteert deze analyse in een SROI ratio van 4,17. Dit betekent dat iedere geïnvesteerde euro in MOVESMART een maatschappelijke waarde van EUR 4,17 oplevert.

Kwalitatieve effecten onderschrijven maatschappelijk rendement

Het is goed te vermelden dat we ook zien dat cliënten zelf de grootste input leveren, terwijl het grootste deel van de gecreëerde maatschappelijke waarde terecht komt bij de zorgverzekeraars. Overigens moet daarbij in acht worden genomen dat de baten die hier worden toegeschreven aan de zorgverzekeraars niet alleen bij deze stakeholder liggen. Immers, het geld dat door zorgverzekeraars wordt beheerd komt gedeeltelijk uit publieke bronnen. Een ander deel is afkomstig van premies die door particulieren en werknemers worden betaald. Besparingen op zorgkosten door de zorgverzekeraars zouden uiteindelijk dan ook kunnen leiden tot premieverlagingen, waardoor een deel van de baat die nu aan de zorgverzekeraars wordt toegeschreven bij de cliënten en werkgevers komt te liggen. En het is ook evident dat naast de kwantitatieve effecten er voor werkgevers, licentienemers (klanten van MOVESMART.company) en de overheid ook kwalitatieve effecten zijn die het gevonden positieve maatschappelijke rendement verder onderschrijven.

Sinzer is een expertbureau dat gelooft in een wereld waar organisaties er naar streven hun maatschappelijke impact net zo te verbeteren als het bedrijfsresultaat. En dat betekent dat maatschappelijke impact niet alleen gemeten moet worden, maar onderdeel moet zijn van de ontwikkeling, dagelijkse operatie en strategie van iedere organisatie.

MOVESMART.company ontwikkelt en exploiteert een totaalconcept gericht op het realiseren van een gezonde leefstijl. MOVESMART richt zich op het creëren van duurzame gedragsverandering en het doorbreken van gewoontes, omdat ze geloven dat een goede gezondheid bijdraagt aan een lang en gelukkig leven. MOVESMART.company heeft zowel in haar missie (als haar statuten) opgenomen dat het maatschappelijke rendement en de sociale impact belangrijke strategische doelstellingen zijn van MOVESMART.

back